Als u een bestelling plaatst op miosieraden-shop.nl gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Tijdens het bestelproces krijgt u de gelegenheid kennis te nemen van de volledige versie, tevens vindt u ze onderaan deze pagina.  Desgewenst kunnen wij een digitale versie kosteloos verstrekken.

Hieronder vindt u een verkorte versie van onze algemene voorwaarden.

Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn incusief 19% BTW. De prijzen vermeld tijdens de bestelprocedure zijn de juiste prijzen, mochten de prijzen onverhoopt gewijzigd worden, mag u de bestelling kosteloos annuleren. Voor publicatiefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Edelmetaal

Alle sieraden van edelmetaal zijn voorzien van een keurmerk. Ter identificatie van deze keurmerken kunt u een overzicht bekijken op de volgende pagina.

Levertijd
Wilt u voordat u een bestelling plaatst op de hoogte worden gesteld van de levertijd, neem dan telefonisch of via het formulier op deze website contact met ons op.
Doorgaans zijn aangeboden producten op voorraad, verzending van artikelen die op voorraad zijn, geschiedt de eerstkomende werkdag na ontvangst van betaling.
Voor artikelen die niet op voorraad zijn geldt een maximale levertijd van 30 dagen. In dit geval wordt u altijd schriftelijk op de hoogte gebracht.

Zichtperiode
Voor al uw aankopen geldt een zichttermijn van veertien dagen, tenzij dit bij het aanbod is uitgesloten. In deze periode kunt u uw bestelling ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking terugsturen. U ontvangt dan binnen 14 dagen uw geld terug.

Verzendkosten
Wij brengen geen verzendkosten in rekening.

Klachten
Klachten over onze producten of diensten dient u aan Mio sieraden v.o.f. te melden.

Mio sieraden v.o.f.
Haarlemmerstraat 40
1013 ES Amsterdam
tel. 020-6241517
info@miosieraden.nl
KvK: 34126332
BTW: NL810366502B01

Algemene voorwaarden van Mio sieraden

1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder `Mio sieraden `: de onderneming die onder de handelsnaam `Mio sieraden v.o.f. ` gedreven wordt en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Amsterdam onder nummer 34126332. `miosieraden-shop.nl` (zoals in www.miosieraden-shop.nl) is een handelsnaam van Mio sieraden .
Onder `klant` wordt verstaan: eenieder die via een van de websites van Mio sieraden een overeenkomst aangaat met Mio sieraden (zie 3.2).
Onder `orderbevestiging` wordt verstaan: de orderbevestiging zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.
Onder `Artikel` wordt verstaan: het artikel of de artikelen die door het sluiten van een overeenkomst tussen Mio sieraden en de klant door of via www.miosieraden-shop.nl, www.miosieraden.nl of een andere website van Mio sieraden binnen een overeengekomen termijn geleverd dienen te worden en waarvoor een bepaalde prijs betaald dient te worden.
Onder `Voorwaarden` wordt verstaan: deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opvraagbaar via de website: www.miosieraden-shop.nl. Beheerder van deze website is: Lemonweb B.V. De opbouw van de website: miosieradenshop.nl zorgt ervoor dat gedeponeerde voorwaarden nooit kunnen worden verwijderd, er kunnen enkel nieuwe versies worden toegevoegd.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de websites van Mio sieraden gesloten worden en waarbij Mio sieraden partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en Mio sieraden middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert de klant deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Mio sieraden worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mio sieraden worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mio sieraden ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 Mio sieraden heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Mio sieraden zijn vrijblijvend, totdat een orderbevestiging is ontvangen. Indien Mio sieraden de aankoopprijs van het artikel dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van uitspraak van de rechter, zal de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte worden gesteld. Deze heeft in dat geval de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Mio sieraden te melden.

3.2 De overeenkomst tussen Mio sieraden en de klant komt tot stand op het moment nadat deze laatste:

* (a) middels een checkbox op de website akoord is gegaan met de Algemene Voorwaaarden;
* (b) een bestelling heeft geplaatst op een van de websites van Mio sieraden middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website;
* (c) hierop van Mio sieraden op zijn of haar e-mailadres een bevestiging heeft ontvangen dat Mio sieraden de bestelling heeft ontvangen (de `orderbevestiging`). Indien van Mio sieraden in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst nagekomen wordt, zal de orderbevestiging niet verstuurd worden. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand.

3.3 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

* (a) een omschrijving van het artikel dat door de klant gekocht is en het aantal van die gekochte artikelen;
* (b) de prijs van het artikel;
* (c) de naam; het adres waar het (de) artikel(en) naar toe gestuurd word(t)(en) (geen postbus), en het factuuradres (indien anders dan woonadres en/of afleveradres; ook geen postbus);
* (d) het e-mailadres en telefoonnummer van Mio sieraden waar de klant met vragen over zijn of haar bestelling terecht kan.


3.4 De administratie van Mio sieraden geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Mio sieraden verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Mio sieraden verrichte leveringen. Mio sieraden erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

4. BETALINGEN

4.1 Bestellingen kunnen worden betaald volgens de door Mio sieraden aangeboden methoden. Mio sieraden behoudt zich het recht voor deze methoden te wijzigen, echter niet midden in een leveringsprocedure.

4.2 Indien gekozen wordt voor betaling via overschrijving per bank, behoudt Mio sieraden zich het recht voor de bestelling eenzijdig te annuleren indien de betaling na zeven werkdagen niet is ontvangen. Het bestelde artikel of de bestelde artikelen worden dan weer via de site(s) ter beschikking gesteld.

4.3 Er worden geen artikelen onder rembours verzonden als het bezorgadres niet overeenkomt met het factuuradres.

5. TRANSPORT EN TRANSPORTKOSTEN

5.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro`s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

5.2 Mio sieraden brengt geen verzendkosten in rekening. Bij leveringen onder rembours wordt € 7,50 in rekening gebracht. Dit zijn geen verzendkosten. Mio sieraden behoudt zich het recht de voorwaarden ten aanzien van de verzendkosten te wijzigen, echter nooit bij een lopende bestelling.

5.3 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde artikel is voor Mio sieraden . Op het moment van aflevering van het artikel gaat het risico van het artikel op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Mio sieraden kunnen worden uitgesloten.

6. LEVERTIJD

6.1 De levertijd van het artikel bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter als is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en Mio sieraden . De door Mio sieraden opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Mio sieraden overschreden wordt, zal Mio sieraden de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Mio sieraden te melden.

6.3 De betalingen die de klant heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden dan door de klant wordt ontbonden, zal Mio sieraden binnen 10 werkdagen nadat ze de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

6.4 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland (tenzij de klant hierover aparte schriftelijke afspraken heeft gemaakt met Mio sieraden ).7. AFKOELINGSPERIODE

7.1 Nadat de klant het door hem of haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft hij of zij de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Mio sieraden te ontbinden. Hij of zij hoeft hiervoor geen reden op te geven.

7.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient hij of zij dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Mio sieraden te melden. Hij of zij dient het product dan onmiddellijk terug te sturen naar Mio sieraden. De klant draagt zelf de kosten van en het risico voor het retourzenden. Wanneer de klant een artikel retour zendt op een manier die niet overeenkomt met de door Mio sieraden aangegeven procedure, verspeelt hij of zij alle rechten op terugbetaling wanneer het artikel niet of beschadigd terugkomt.

7.3 De betalingen die de klant heeft verricht op het moment dat hij of zij de overeenkomst met Mio sieraden ingevolge artikel 7.1 en 7.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Mio sieraden binnen 14 dagen nadat Mio sieraden het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan hem of haar terugbetalen.

7.4 Mio sieraden behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door schuld van de klant (anders dan die van Mio sieraden of de leverancier van het product) is beschadigd.

7.5 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Mio sieraden schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor diens risico komt, zal Mio sieraden de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Mio sieraden heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

8. NIET GOED, GELD TERUG

8.1 Indien binnen 30 dagen nadat de klant het artikel heeft ontvangen, het artikel een gebrek blijkt te vertonen, heeft de klant twee mogelijkheden: (a) hij of zij kan Mio sieraden schriftelijk (via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het artikel; of (b) hij of zij kan de overeenkomst met Mio sieraden ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) te melden.

8.2 Indien de klant Mio sieraden vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het artikel, moet hij of zij het artikel aan Mio sieraden terugsturen. Mio sieraden zal binnen 5 dagen na de terugontvangst beoordelen of het artikel te herstellen is, en de klant dit schriftelijk meedelen. Is dit het geval, dan zal Mio sieraden het binnen 20 werkdagen na ontvangst, (doen) herstellen of vervangen en aan de klant terugsturen. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het artikel, en het aan de klant terugsturen van het artikel, komen voor rekening van Mio sieraden , tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het artikel dan wel het gebrek aan het artikel aan de klant te wijten is of anderszins voor diens rekening en risico is. In dat geval is Mio sieraden niet verplicht het gebrek aan het artikel te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het artikel. Mio sieraden zal het artikel dan in dezelfde toestand terugzenden als die waarin zij het product van de klant ontvangen heeft. Is het artikel niet herstelbaar, en is de reden hiervan de klant op geen enkele manier verwijtbaar, dan kan hij of zij kiezen of hij of zij het terug wil ontvangen, dan wel zijn of haar geld terug wenst. Op dat moment treedt artikel 6.3 in werking

8.3 Indien de klant de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dient hij of zij het artikel onmiddellijk aan Mio sieraden te retourneren, op de door Mio sieraden aangegeven wijze. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Mio sieraden . De aankoopprijs van het artikel zal binnen 10 werkdagen op de rekening van de klant teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

9. GARANTIES

9.1 Op de door Mio sieraden geleverde producten bestaat wettelijke garantie..

10. KLACHTEN

10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Mio sieraden serieus in behandeling worden genomen.

10.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken aan Mio sieraden (gegevens staan vermeld in artikel 12 van deze Voorwaarden).

10.3 Mio sieraden zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Mio sieraden zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten..

11. PRIVACY

11.1 De persoonsgegevens die Mio sieraden registreert, worden uitsluitend gebruikt om de gesloten overeenkomst te kunnen nakomen. Pas na vooraf verkregen toestemming kan Mio sieraden deze gegevens ook gebruiken om de klant persoonlijk gerichte aanbiedingen te doen.

11.2 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die de klant zelf invult in het bestelformulier wanneer hij of zij een artikel bestelt of heeft besteld.

11.3 Mio sieraden zal persoonlijke gegevens van klanten niet aan derden verstrekken.

11.4 De klant kan zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Mio sieraden te richten. Mio sieraden zal hem of haar dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van de bij Mio sieraden aanwezige persoonsgegevens. Indien de klant van mening is dat zijn of haar persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient hij of zij dit schriftelijk (via brief of e-mail) te melden, waarbij hij of zij aangeeft dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien de klant wenst dat zijn of haar persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld worden, geeft hij of zij in het bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van die persoonsgegevens aan. Mio sieraden zal in alle gevallen de instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij het bedrijf hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Mio sieraden de persoonsgegevens uit het bestand verwijderen.
12. KLANTENSERVICE VAN MIO SIERADEN

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met: Mio sieraden , Haarlemmerstraat 40, 1013 ES Amsterdam, telefoon (020) 6241517, e-mail: info@miosieraden.nl.

13. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN

13.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Mio sieraden is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Indien er een geschil ontstaat tussen de klant en Mio sieraden naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen de klant en Mio sieraden , kan de klant de Consumentenbond verzoeken om hierin te bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo`n bemiddeling niet rechtvaardigt.

13.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Amsterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij de klant binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via brief of e-mail) aan Mio sieraden meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2008 - 2024 Mio sieraden webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel